Usługa pielęgnacji terenów zielonych należących do KTBS Sp. z o.o. w latach 2021-2023 – unieważniony

Usługa pielęgnacji terenów zielonych należących do KTBS Sp. z o.o. w latach 2021-2023 – unieważniony

Skrócony opis przedmiotu zamówienia:
a) mechaniczne koszenie trawników o łącznej powierzchni ok. 66.593,50 m2 – 5 koszeń w każdym sezonie;
b) zasilenie trawników wymienionych w lit. a) nawozem azotowym – 1 zabieg w każdym sezonie;
c) formowanie skupin krzewów o łącznej powierzchni 1.263 m2 – 1 zabieg w każdym sezonie;
d) formowanie pojedynczych krzewów i drzewek w liczbie 2.885 szt. – 2 zabiegi w każdym sezonie;
e) formowanie żywopłotów o łącznej długości 1.985 mb – 2 zabiegi w każdym sezonie;
f) zgrabienie każdorazowo skoszonej trawy, ścinek krzewów i drzew, a także uwidocznionych nieczystości oraz wywiezienie tych odpadów w dniu ich powstania na właściwe wysypisko, uwzględnieniem odpowiednich zapisów Ustawy o odpadach (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 797 ze zm.), w tym obowiązku postępowania z bioodpadami.

Nowy termin składania ofert: 1 kwietnia 2021, godz. 9.00.
Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /KTBSZG/SkrytkaESP

Dokumenty do pobrania:
Etap I – Przygotowanie i złożenie ofert
1. Ogłoszenie o przetargu – format PDF,
1.a. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – format PDF,
1.b. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2 – format PDF,
2. Specyfikacja Warunków Zamówienia – format PDF,
3. Formularz ofertowy i oświadczenie – Druki nr 1 i 2 – format MS Word.
Etap II – Przed zawarciem umowy, wyłącznie na żądanie zamawiającego, składa wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza
1. Oświadczenie zawarte na Druku 3 – Grupa kapitałowa – format MS Word.
2. Oświadczenie zawarte na Druku 4 – Doświadczenie – format MS Word.
3. (Na tym etapie wykonawca przedłoży również wszystkie pozostałe dokumenty, o których mowa w ust. 5.2 SWZ).

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, identyfikator postępowania c0c04152-2693-4703-85d0-aac6106ec592 oraz ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal

Nr rachunku bankowego do wpłaty wadium: 62 1090 1535 0000 0001 0536 9528.

Na realizację zamówienia zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę brutto: 371.359,00 zł.


1 kwietnia 2021 – Informacja z otwarcia ofert

W postępowaniu wpłynęły 2 oferty:
1. Oferta nr 1
a) nazwa i siedziba Wykonawcy – Małgorzata Guran „TAXUS”, Ochla – Zielonogórska 1, 66-006 Zielona Góra,
b) cena oferty – 410.288,22 zł,
2. Oferta nr 2
a) nazwa i siedziba Wykonawcy – Konsorcjum VACO Sp. z o.o. (lider), ul. Dąbrowskiego 44, 50-457 Wrocław i Koloryt Sp. z o.o., Wolbromska 17, 53-148 Wrocław,
b) cena oferty – 284.261,22 zł.


10 kwietnia 2021 – Informacja o unieważnieniu postępowania

Dokument do pobrania: Informacja o unieważnieniu postępowania – Format PDF

Skip to content