Deklaracja dostępności

Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Zielonej Górze zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.ktbs.zgora.pl

 • – Data publikacji strony internetowej: 2008-12-01
 • – Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-11-13

Status pod względem zgodności z ustawą
Niniejsza strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • – brak opisów dla niektórych zdjęć  (brak audiodeskrypcji)
 • – niektóre dokumenty PDF i zdjęcia mogą posiadać błędy w warstwie tekstowej

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • – Deklarację sporządzono dnia: 2020-11-17
 • – Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-03-09

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Izabela Żuchowska

 • – e-mail: i.zuchowska@ktbs.zgora.pl
 • – telefon: 68/322 19 20

Każdy ma prawo:

 • – zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • – zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • – wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • – dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • – wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • – wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • – organ nadzorujący: Prezes Zarządu KTBS sp. z o.o.
 • – adres: Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
  ul. Bohaterów Westerplatte 11
  65-034 Zielona Góra
  e-mail: sekretariat@ktbs.zgora.pl
  telefon: 068/322 19 20

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa

Dostępność architektoniczna
Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. – budynek przy ul. Boh. Westerplatte 11, 65-034 Zielona Góra – siedziba Spółki : IV piętro

Do budynku prowadzi wejście główne (ruchome drzwi) z poziomu chodnika; na wprost znajduje się punkt informacyjny.  Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome lub słabowidzące.  Przed budynkiem znajduje się ogólnodostępne miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. W budynku są dwa piony komunikacyjne (klatki schodowe) oraz cztery dźwigi osobowe (ruchome drzwi) z oznakowaniem w alfabecie Braille`a, dostosowane do osób na wózku. W obiekcie znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych na VII piętrze. Do obiektu i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W obiekcie nie ma pętli indukcyjnych oraz oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących.

Skip to content