Jak zamieszkać

Warunkiem ubiegania się o mieszkanie w Komunalnym Towarzystwie Budownictwa Społecznego jest:

– brak tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego na terenie miasta Zielona Góra, oraz

– stały dochód, zróżnicowany co do wielkości mieszkania i liczby członków rodziny, mieszczący się między wartością minimalną i maksymalną podaną w tabeli w załączniku „ulotka informacyjna”

Osoby zainteresowane wynajęciem mieszkania w zasobach KTBS powinny złożyć w siedzibie Spółki (druki do pobrania poniżej):

– wniosek o najem mieszkania,
– deklarację o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym na gospodarstwo domowe w 2023,
– zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodu za 2023 (dla osób poniżej 26 roku życia – zaświadczenie o przychodach zwolnionych z podatku dochodowego, tzw. ulga dla młodych), z informacją o przychodzie, kosztach uzyskania przychodu, składkach na ubezpieczenie społeczne niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodu oraz należnym podatku, dla każdej z osób ubiegających się o najem lokalu mieszkalnego wymienionej we wniosku,
– zaświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne za 2023 (z miejsc/-a zatrudnienia lub z ZUS),
– deklarację o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego za ostatnie 3 m-ce,
– zaświadczenie o dochodach netto z miejsc/-a ich uzyskiwana za okres ostatnich pełnych 3 miesięcy, poprzedzający datę złożenia wniosku, dla każdej z osób wymienionej we wniosku o najem, tworzącej wspólne gospodarstwo domowe (druk z miejsca pracy).

Informacje na temat mieszkań udzielane są pod numerem telefonu 68/322 19 25 lub w siedzibie Spółki  w pokoju 407, w godzinach od 6.45 do 14.45.

Osoby zainteresowane wynajęciem garażu powinny złożyć wniosek o najem osobiście w siedzibie Spółki KTBS, przedstawiając do wglądu dowód osobisty i dowód rejestracyjny (druk do pobrania poniżej).

Wzory dokumentów do pobrania:

Skip to content