Usługa demontażu, naprawy, legalizacji oraz montażu ciepłomierzy i wodomierzy w zasobach KTBS Sp. z o.o.

Usługa demontażu, naprawy, legalizacji oraz montażu ciepłomierzy i wodomierzy w zasobach KTBS Sp. z o.o.

Skrócony opis przedmiotu zamówienia:
a) demontaż ciepłomierzy LQM-III-K i montaż w ich miejsce wcześniej zalegalizowanych ciepło-mierzy LQM-III-K prod. APATOR SA w mieszkaniach – w liczbie 561 szt.;
b) demontaż ciepłomierzy ELF i montaż w ich miejsce wcześniej zalegalizowanych ciepłomierzy ELF, prod. APATOR SA w mieszkaniach – w liczbie 72 szt.;
c) demontaż wodomierzy NK c.w. i z.w. DN 15 JS 1,5 H/V z impulsatorami i montaż w ich miejsce wcześniej zalegalizowanych wodomierzy NK c.w. i z.w. DN 15 JS 1,5 H/V ze skalą odczytu do trzech miejsc po przecinku (do 1 litra), klasy R=50 lub wyższej, z impulsatorami (im-pulsowanie co 1 litr) w mieszkaniach – o łącznej liczbie 1.267 szt.

Nowy termin składania ofert: 1 kwietnia 2021, godz. 9.00.
Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /KTBSZG/SkrytkaESP

Dokumenty do pobrania:
Etap I – Przygotowanie i złożenie ofert
1. Ogłoszenie o przetargu – format PDF,
1.a. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – format PDF,
2. Specyfikacja Warunków Zamówienia – format PDF,
3. Formularz ofertowy i oświadczenie – Druki nr 1 i 2 – format MS Word.
Etap II – Przed zawarciem umowy, wyłącznie na żądanie zamawiającego, składa wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza
1. Oświadczenie zawarte na Druku 3 – Grupa kapitałowa – format MS Word.
2. Oświadczenie zawarte na Druku 4 – Doświadczenie – format MS Word.
3. (Na tym etapie wykonawca przedłoży również wszystkie pozostałe dokumenty, o których mowa w ust. 5.2 SWZ).

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, identyfikator postępowania 116fc37e-9f99-4b38-bc2e-649d6601110c oraz ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal

Na realizację zamówienia zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę brutto: 240.490,12 zł


1 kwietnia 2021 – Informacja z otwarcia ofert

W postępowaniu wpłynęła 1 oferta:
a) nazwa i siedziba Wykonawcy – REM KĘPNO Sp. z o.o., 63-645 Łęka Opatowska, ul. Brukowa 4,
b) cena oferty – 231.804,72 zł.


12 kwietnia 2021 – Informacja o wyniku postępowania

Dokument do pobrania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Format PDF

Skip to content