Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami wraz z zagospodarowaniem terenu

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami wraz z zagospodarowaniem terenu

Skrócony opis przedmiotu zamówienia: Zadanie obejmuje budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami wraz z zagospodarowaniem terenu. Wykończonego budynek ma być gotowy do zamieszkania wraz z pozwoleniem na użytkowanie lub inną decyzją zezwalającą na użytkowanie budynku. Termin realizacji: 13 miesięcy według dokumentacji projektowej i pozwoleniem na budowę.
Termin składania ofert: 8.10.2020 r. godz 10:00. Zmiana terminu składania ofert na 21.10.2020 r., godz 10:00.

Dokumenty do pobrania:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu na stronie Urzędu Zamówień Publicznych
  2. SIWZ
  3. Link do strony z załącznikami oraz dokumentacją projektową
  4. Pytania odpowiedzi i uzupełnienia
  5. Pytania odpowiedzi i uzupełnienia cześć 2
  6. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na stronie urzędu zamówień publicznych, zmiana SIWZ

http://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/7b6c5d30-5345-4fc6-a01e-69449ccf9e60

2020-10-21 Informacja z otwarcia ofert:

Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 8 100 000,00 zł
W przetargu pn. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami wraz z zagospodarowaniem terenu przy ulicy Suwalskiej na dz. nr 892/1 892/2 obręb 43 do siedziby KTBS sp. z o. o. w wymaganym czasie wpłynęła 1 oferta firmy Agrobex Sp. z o. o. ulica Kochanowskiego 7, 60-845 Poznań, województwo wielkopolskie, NIP 781-00-20-446, na kwotę brutto 6 971 343,90 zł / słownie sześć milionów dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta czterdzieści trzy złote i dziewięćdziesiąt groszy. W kryterium gwarancja okres dodatkowej gwarancji określono na 24 miesiące. W kryterium skrócenie terminu zamówienia określono na 30 dni.

2020-10-30 – OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Znak sprawy: KTBS/ŁK/1/2020

Zgodnie z art. 92 ust. 2 Ustawy z 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2019.1843 ze zm.), zwanej dalej Ustawą, zawiadamiamy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami wraz z zagospodarowaniem terenu na działce 892/1 892/2 przy ulicy Suwalskiej obręb 43 w Zielonej Górze na podstawie art. 91 ust. 1 Ustawy została wybrana jako najkorzystniejsza oferta złożona przez Agrobex Sp. z o.o., ul. Kochanowskiego 7, 60-845 Poznań 6 listopada 2020 zostanie zawarta umowa o realizację zamówienia.
Przed upływem ww. terminu zawarcia umowy, Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na zasadach opisanych w SIWZ,

UZASADNIENIE
W ramach postępowania o udzielenie ww. zamówienia publicznego wpłynęła jedna oferta, która spełniła wymagania Ustawy oraz postanowienia SIWZ:
a) nazwa (firma) i adres wykonawcy: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe i Handlowe AGROBEX Sp. z o.o., ul. Kochanowskiego 7, 60-845 Poznań.
b) Waga oceny poszczególnych kryteriów:
– Cena – 60%,
– Gwarancja – 20%,
– Termin wykonania – 20%. łącznie 100 punktów
Zamawiający wybrał ofertę na podstawie trzech kryteriów oceny ofert, . W postępowaniu wpłynęła jedna oferta, której cena nie przekracza kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Wybrana oferta nie podlega odrzuceniu a Wykonawca spełnia kryteria udziału w postępowaniu.

Skip to content