Usługa demontażu, naprawy, legalizacji oraz montażu ciepłomierzy i wodomierzy w zasobach KTBS Sp. z o.o.

Usługa demontażu, naprawy, legalizacji oraz montażu ciepłomierzy i wodomierzy w zasobach KTBS Sp. z o.o.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
na usługę demontażu, naprawy, legalizacji
oraz montażu ciepłomierzy i wodomierzy w zasobach KTBS Sp. z o.o

Skrócony opis przedmiotu zamówienia:

 1. demontaż ciepłomierzy LQM-III-K i montaż w ich miejsce wcześniej zalegalizowanych ciepłomierzy LQM-III-K prod. APATOR SA w mieszkaniach – w liczbie 522 szt.;
 2. demontaż ciepłomierzy LQM-III-K i montaż w ich miejsce wcześniej zalegalizowanych ciepłomierzy ELF z modułami radiowymi, prod. APATOR SA w mieszkaniach – w liczbie 105 szt.;
 3. demontaż wodomierzy c.w. i z.w. DN 15 JS 1,5 H/V z nakładką radiową AT-WMBUS-08 i montaż w ich miejsce wcześniej zalegalizowanych wodomierzy c.w. i z.w. DN 15 JS 1,5 H/V ze skalą odczytu do trzech miejsc po przecinku (do 1 litra), klasy R=50 lub wyższej, ponowne założenie nakładki radiowej AT-WMBUS-08 (z dokładnością pomiaru do 1 litra) w mieszkaniach – o łącznej liczbie 276 szt.;
 4. demontaż wodomierzy NK c.w. i z.w. DN 15 JS 1,5 H/V z impulsatorami i montaż w ich miejsce wcześniej zalegalizowanych wodomierzy NK c.w. i z.w. DN 15 JS 1,5 H/V ze skalą odczytu do trzech miejsc po przecinku (do 1 litra), klasy R=50 lub wyższej, z impulsatorami (impulsowanie co 1 litr) w mieszkaniach – o łącznej liczbie 926 szt.

Termin składania ofert: 10 marca 2020, godz. 9.00.

Dokumenty do pobrania:

Etap I – Przygotowanie i złożenie oferty

 1. Ogłoszenie o przetargu – format PDF,
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – format PDF
 3. Formularz ESPD – format XLM spakowany do ZIP (sposób otwierania i edycji pliku opisano w ust. 6.2 SIWZ),
 4. Formularz ofertowy – Druk nr 1 – format MS Word.

   .

Etap II – Po zamieszczeniu na niniejszej stronie informacji z otwarcia ofert

 1. Oświadczenie w sprawie grupy kapitałowej – Druk nr 2 – format PDF,

   .

Etap III – Przed zawarciem umowy, wyłącznie na żądanie zamawiającego, składa wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza

 1. Oświadczenia zawarte na Drukach 3 i 4 – format MS Word,
 2. (Na tym etapie wykonawca złoży pozostałe dokumenty, o których mowa w ust. 5.3. SIWZ).

Nr rachunku bankowego do wpłaty wadium: 62 1090 1535 0000 0001 0536 9528.

.

2020-03-10 – Informacja z otwarcia ofert

Zgodnie z art. 86 ust. 5 Ustawy z 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych, przedstawiamy informację z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługę demontażu, naprawy, legalizacji oraz montażu ciepłomierzy i wodomierzy w zasobach KTBS Sp. z o.o:

 1. Kwota brutto, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 243.850,00 zł.
 2. Wykaz wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z cenami tych ofert, jako jedynego kryterium ich wyboru. Wpłynęła jedna oferta: REM KĘPNO Sp. z o.o., 63-645 Łęka Opatowska, ul. Brukowa 4; cena oferty: 240.865,92 zł.

.

2020-03-17 – OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Znak sprawy: KTBS/TM/03/2020

Zgodnie z art. 92 ust. 2 Ustawy z 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2019.1843 ze zm.), zwanej dalej Ustawą, zawiadamiamy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługę demontażu, naprawy, legalizacji oraz montażu ciepłomierzy i wodomierzy w zasobach KTBS Sp. z o.o, na podstawie art. 91 ust. 1 Ustawy została wybrana jako najkorzystniejsza oferta złożona przez Zakład Usługowo – Handlowy REM KĘPNO Sp. z o.o., ul. Brukowa 4, 63-645 Łęka Opatowska, z którą 24 marca 2020 zostanie zawarta umowa o realizację zamówienia. W myśl art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit. a Ustawy, umowa może być zawarta niezwłocznie.
Przed upływem ww. terminu zawarcia umowy, Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na zasadach opisanych w ust. 14 SIWZ, w wysokości 19.200,00 zł oraz do zawarcia z Zamawiającym umowy o powierzeniu danych osobowych.

.

UZASADNIENIE

W ramach postępowania o udzielenie ww. zamówienia publicznego wpłynęła jedna oferta, która spełniła wymagania Ustawy oraz postanowienia SIWZ:
a) nazwa (firma) i adres wykonawcy: Zakład Usługowo – Handlowy REM KĘPNO Sp. z o.o., ul. Brukowa 4, 63-645 Łęka Opatowska.
b) liczba punktów przyznanych w jedynym kryterium „cena”: 100 pkt;

Zamawiający wybrał ofertę na podstawie jedynego kryterium, jakim jest cena. W postępowaniu wpłynęła jedna oferta, której cena nie przekracza kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Wybrana oferta nie podlega odrzuceniu a Wykonawca spełnia kryteria udziału w postępowaniu.

Skip to content