Usługa pielęgnacji terenów zielonych należących do KTBS Sp. z o.o. w latach 2021-2023 – II

Usługa pielęgnacji terenów zielonych należących do KTBS Sp. z o.o. w latach 2021-2023 – II

Skrócony opis przedmiotu zamówienia:
a) mechaniczne koszenie trawników o łącznej powierzchni ok. 66.593,50 m2 – 5 koszeń w każdym sezonie;
b) zasilenie trawników wymienionych w lit. a) nawozem azotowym – 1 zabieg w każdym sezonie;
c) formowanie skupin krzewów o łącznej powierzchni 1.263 m2 – 1 zabieg w każdym sezonie;
d) formowanie pojedynczych krzewów i drzewek w liczbie 2.885 szt. – 2 zabiegi w każdym sezonie;
e) formowanie żywopłotów o łącznej długości 1.985 mb – 2 zabiegi w każdym sezonie;
f) zgrabienie każdorazowo skoszonej trawy, ścinek krzewów i drzew, a także uwidocznionych nieczystości oraz wywiezienie tych odpadów w dniu ich powstania na właściwe wysypisko, uwzględnieniem odpowiednich zapisów Ustawy o odpadach (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 797 ze zm.), w tym obowiązku postępowania z bioodpadami.

Nowy termin składania ofert: 26 kwietnia 2021, godz. 9.00.

Uwaga! W formularzu ofertowym poprawiono liczbę formowań skupin krzewów w sezonie, zgodnie z treścią ogłoszenia i SWZ. Było 2, a jest 1.

Dokumenty do pobrania:
Etap I
– W terminie 2 dni od opublikowania informacji z otwarcia ofert
1. Ogłoszenie o przetargu – format PDF,
1.a. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – format PDF,
2. Specyfikacja Warunków Zamówienia – format PDF,
3. Formularz ofertowy i oświadczenia – Druki nr 1, 2 i 3 – format MS Word.

Etap II – Przygotowanie i złożenie ofert
1. Oświadczenie zawarte na Druku 4 – Grupa kapitałowa – format MS Word.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, identyfikator postępowania c5356152-09f3-40fb-87dd-e16d2dfcffee
oraz ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /KTBSZG/SkrytkaESP1

Nr rachunku bankowego do wpłaty wadium: 62 1090 1535 0000 0001 0536 9528.

Na realizację zamówienia zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę brutto: 361.810,00 zł


26 kwietnia 2021 – Informacja z otwarcia ofert

W postępowaniu wpłynęły 3 oferty (nazwa, siedziba Wykonawcy i cena oferty):
1) „TAXUS” Małgorzata Guran, ul. Ochla-Zielonogórska 1, 66-006 Zielona Góra – 360.195,99 zł;
2) „Akcent” Krystian Czajkowski, ul. Szkolna 21 Kiełcz, 67-100 Nowa Sól – 405.701,46 zł,
3) MICRON Sp. z o.o., ul. Karola Olszewskiego 21H, 25-663 Kielce – 371.250,81 zł.


7 maja 2021 – Informacja o wyniku postępowania

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 1 – „TAXUS” Małgorzata Guran.
Dokument do pobrania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Format PDF

Skip to content