Usługa demontażu, naprawy, legalizacji oraz montażu ciepłomierzy i wodomierzy w zasobach KTBS Sp. z o.o. – unieważniony

Usługa demontażu, naprawy, legalizacji oraz montażu ciepłomierzy i wodomierzy w zasobach KTBS Sp. z o.o. – unieważniony

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
na usługę demontażu, naprawy, legalizacji
oraz montażu ciepłomierzy i wodomierzy w zasobach KTBS Sp. z o.o.

unieważniony

Skrócony opis przedmiotu zamówienia:

 1. demontaż ciepłomierzy LQM-III-K i montaż w ich miejsce wcześniej zalegalizowanych ciepłomierzy LQM-III-K prod. APATOR SA w mieszkaniach – w liczbie 522 szt.;
 2. demontaż ciepłomierzy LQM-III-K i montaż w ich miejsce wcześniej zalegalizowanych ciepłomierzy ELF z modułami radiowymi, prod. APATOR SA w mieszkaniach – w liczbie 105 szt.;
 3. demontaż wodomierzy c.w. i z.w. DN 15 JS 1,5 H/V z nakładką radiową AT-WMBUS-08 i montaż w ich miejsce wcześniej zalegalizowanych wodomierzy c.w. i z.w. DN 15 JS 1,5 H/V ze skalą odczytu do trzech miejsc po przecinku (do 1 litra), klasy R=50 lub wyższej, ponowne założenie nakładki radiowej AT-WMBUS-08 (z dokładnością pomiaru do 1 litra) w mieszkaniach – o łącznej liczbie 276 szt.;
 4. demontaż wodomierzy NK c.w. i z.w. DN 15 JS 1,5 H/V z impulsatorami i montaż w ich miejsce wcześniej zalegalizowanych wodomierzy NK c.w. i z.w. DN 15 JS 1,5 H/V ze skalą odczytu do trzech miejsc po przecinku (do 1 litra), klasy R=50 lub wyższej, z impulsatorami (impulsowanie co 1 litr) w mieszkaniach – o łącznej liczbie 926 szt.

Termin składania ofert: 2 marca 2020, godz. 9.00.

Dokumenty do pobrania:

 

Etap I – Przygotowanie i złożenie oferty

 1. Ogłoszenie o przetargu – format PDF,
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – format PDF
 3. Formularz ESPD – format XLM spakowany do ZIP (sposób otwierania i edycji pliku opisano w ust. 6.2 SIWZ),
 4. Formularz ofertowy – Druk nr 1 – format MS Word.

   .

Etap II – Po zamieszczeniu na niniejszej stronie informacji z otwarcia ofert

 1. Oświadczenie w sprawie grupy kapitałowej – Druk nr 2 – format PDF,

   .

Etap III – Przed zawarciem umowy, wyłącznie na żądanie zamawiającego, składa wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza

 1. Oświadczenia zawarte na Drukach 3 i 4 – format MS Word,
 2. (Na tym etapie wykonawca złoży pozostałe dokumenty, o których mowa w ust. 5.3. SIWZ).

Nr rachunku bankowego do wpłaty wadium: 62 1090 1535 0000 0001 0536 9528.

.

2020-03-02 – Informacja z otwarcia ofert

Zgodnie z art. 86 ust. 5 Ustawy z 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych, przedstawiamy informację z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługę demontażu, naprawy, legalizacji oraz montażu ciepłomierzy i wodomierzy w zasobach KTBS Sp. z o.o:

 1. Kwota brutto, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 243.850,00 zł.
 2. Wykaz wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z cenami tych ofert, jako jedynego kryterium ich wyboru. Wpłynęła jedna oferta: REM KĘPNO Sp. z o.o., 63-645 Łęka Opatowska, ul. Brukowa 4; cena oferty: 274.319,52 zł.

.

.

Skip to content