Konserwacja i utrzymanie w czystości zasobów mieszkaniowych należących do KTBS Sp. z o.o. w Zielonej Górze

Konserwacja i utrzymanie w czystości zasobów mieszkaniowych należących do KTBS Sp. z o.o. w Zielonej Górze

Skrócony opis przedmiotu zamówienia:
a) bieżąca konserwacja zasobów mieszkaniowych składających się z 39 budynków wielorodzinnych, z wyłączeniem zakresu obciążającego najemcę, oraz pomieszczeń i urządzeń budynków, służących do wspólnego użytku mieszkańców, a także ich otoczenia, zlokalizowanych w nieruchomościach położonych w Zielonej Górze – całość o łącznej powierzchni rejonów wewnętrznych 25247,37 m2 i zewnętrznych 138703,05 m2;
b) pogotowie lokatorskie dotyczące ww. nieruchomości;
c) utrzymanie w czystości ww. nieruchomości.
Pełną treść opublikowanego ogłoszenia udostępniono poniżej w pliku „Ogłoszenie o przetargu”.

Termin składania ofert: 18 marca 2020, godz. 9.00.

Dokumenty do pobrania:


Etap I – Przygotowanie i złożenie oferty

  1. Ogłoszenie o przetargu – format PDF,
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – format PDF
  3. Formularz ESPD – format XLM spakowany do ZIP (sposób otwierania i edycji pliku opisano w ust. 6.2 SIWZ),
  4. Formularz ofertowy – Druk nr 1 – format MS Word.

.

Etap II – Po zamieszczeniu na stronie www.ktbs.zgora.pl informacji z otwarcia ofert

  1. Oświadczenie w sprawie grupy kapitałowej – Druk nr 2 – format PDF

.

Etap III – Przed zawarciem umowy, wyłącznie na żądanie zamawiającego, składa wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza

  1. Oświadczenia zawarte na Drukach 3-6 – format MS Word.
  2. (Na tym etapie wykonawca przedłoży pozostałe dokumenty, o których mowa w ust. 5.3 SIWZ).

Nr rachunku bankowego do wpłaty wadium: 62 1090 1535 0000 0001 0536 9528.

.

2020-03-18 – Informacja z otwarcia ofert

Zgodnie z art. 86 ust. 5 Ustawy z 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych, przedstawiamy informację z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia nakonserwację i utrzymanie w czystości zasobów mieszkaniowych
należących do KTBS Sp. z o.o.:

  1. Kwota brutto, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 2.898.930,00 zł.
  2. Wykaz wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z cenami tych ofert, jako jedynego kryterium ich wyboru. Wpłynęła jedna oferta: ZITON PHU Wojciech Sroka, 65-001 Zielona Góra, Os. Pomorskie 8A; cena oferty: 3.248.037,36 zł.

.

2020-03-25 – OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Znak sprawy: KTBS/TM/01/2020

Zgodnie z art. 92 ust. 2 Ustawy z 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2019.1843 ze zm.), zwanej dalej Ustawą, ogłaszamy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługę konserwacji i utrzymania w czystości zasobów mieszkaniowych należących do KTBS Sp. z o.o. w Zielonej Górze, na podstawie art. 91 ust. 1 Ustawy została wybrana jako najkorzystniejsza oferta złożona przez PHU ZiTON Wojciech Sroka Os. Pomorskie 8A 65-548 Zielona Góra, z którą do 1 kwietnia 2020 zostanie zawarta umowa o realizację zamówienia. W myśl art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit. a Ustawy, umowa może być zawarta niezwłocznie.

UZASADNIENIE

W ramach postępowania o udzielenie ww. zamówienia publicznego wpłynęła jedna oferta, która spełniła wymagania Ustawy oraz postanowienia SIWZ:
a) nazwa (firma) i adres wykonawcy: PHU ZiTON Wojciech Sroka Os. Pomorskie 8A 65-548 Zielona Góra;
b) liczba punktów przyznanych w jedynym kryterium „cena”: 100.

Wybrana oferta nie podlega odrzuceniu, a wykonawca – wykluczeniu. O wyborze zdecydowało jedyne kryterium oceny ofert „Cena”, w którym wykonawca otrzymał 100 pkt. Cena oferty przekroczyła kwotę, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia, jednak zamawiający zdecydował, na podst. art. 93.1 pkt. 4 Ustawy, że zwiększy tę kwotę do ceny oferty. Na podst. art. 91 ust. 1. zostanie udzielone zamówienie wykonawcy PHU ZiTON Wojciech Sroka.

Skip to content